04.jpg

אירועים כנסים והודעות

פרוייקט החוסן לאומי

פרוייקט החוסן הלאומי בוחן מאז שנת 2000 את מאפייני ההתמודדות של החברה הישראלית עם אתגרי הביטחון הלאומי. החוקרים האחראיים על עריכת הסקר הם פרופ' גבריאל בן דור ודר' איל לוין. מחקר החוסן הלאומי נחשב למוביל בתחומו, הוא מוצג מדי שנה בכנס הרצלייה, בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל, ומחולל דיונים מקצועיים בין עורכיו לבין חוקרים ברחבי העולם. במחקר נושאי יסוד, הנבחנים מדי שנה, לצד סוגיות מיוחדות לכל סקר, על פי אירועים ונושאים בעלי עניין מקצועי באותה שנה. נושאי היסוד הנבחנים מידי שנה הם מרכיבי החוסן הלאומי, שהוגדרו על יסוד התיאוריות הרלוונטיות: פחד, אופטימיות, מיליטנטיות, פטריוטיות, ואמון פוליטי. בתחום הפחד נבחנים הפחד הקולקטיבי, הפחד האישי, הפחד מפני טרור והפחד מפני מדינת אויב. בתחום האופטימיות הלאומית נבדקת עוצמת התחושה שהמחר צופן בחובו עתיד טוב יותר ועוצמת אמונתם של האזרחים בכושר הקיום של המדינה והתמודדותה עם אתגריה. בתחום המיליטנטיות נבחנת נכונות האזרחים להפעיל כוח כנגד אויבים מבית ומחוץ, וכן תפיסתם בדבר הפעלת כוח צבאי לצורך פתרון בעיות מדיניות. בתחום הפטריוטיות נבחנים ממדיה השונים - הגאווה הלאומית, אהבת המולדת ותפיסת החובות והזכויות הכרוכות באזרחות. בתחום האמון הפוליטי נמדדה מידת האמון שרוחשים אזרחים כלפי נבחרי ציבור בממשלה, ובכנסת וכלפי מוסדות המדינה והביטחון (משטרה, שב"כ, מוסד, צה"ל), וכן קופת חולים וביטוח לאומי.

 

אתם כאן: Home מחקרים פרוייקט החוסן לאומי